സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

Alibaba Supplier Assessment-1

അലിബാബ വിതരണക്കാരന്റെ വിലയിരുത്തൽ

Utility Model Patent-1

യൂട്ടിലിറ്റി മോഡൽ പേറ്റന്റ്

Design Patent-1

ഡിസൈൻ പേറ്റന്റ്

CE certification-1

സിഇ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

ISO certification-1

ഐ‌എസ്ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

Trademark Certificate-1

വ്യാപാരമുദ്ര സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

EN certification-1

EN സർട്ടിഫിക്കേഷൻ